old_members

- Mar. 2023

Fumiya Izumisawa

Manaka Suzuki

Yujiro Takeuchi

Tomoki Nemoto

- Mar. 2022

Yutaro Satake

Kenta Takada

Shohei Miyagawa

- Mar. 2021

Takahiro Kimura

Hiromu Sato

Akari Hirakawa

- Mar. 2020

Hiromasa Fujii

Masato Anada

Kazuki Nagai

- Mar. 2019

Hiroki Ueda

Satoshi Sakaguchi

Tatsuya Sumi

Syouichi Okazaki

Kohei Yoshimi

Secretary Shinobu Wada

- Spt. 2018

Junya Yamaguchi 

- Mar.2018

Masakazu Sera               Hiromasa Kawase            

Yuki Araya                     Yuki Iino                         

Hayato Goto                  Ryohei Yamamoto          

Masanari Nakamura      

 

- Sep. 2017

Assistant Prof. Kenta Kimura                Assistant Prof., Univ. of Tokyo