members

Professor

Yusuke Wakabayashi     wakabayashi@TH

"TH" means "tohoku.ac.jp" 

Associate Professor

Makina Saito  makina.saito.d6 @TH 

Hidekazu Shimotani     shimotani@TH

Assistant Professor

Yuta Ishii     yuta.ishii.c2@TH

D3

Masashi Kobayashi

M2

Tetsuya Abe

Ryusuke Kusaka

Kohshi Takada

M1.5

Xu, Xuhui

M1

Atsuro Fujisawa

Ryoga Moroboshi

B4

Gen Adachi

Haru Ito

Tomoki Deguchi

Kota Futami

Secretary

Shinko Kurashige     shinko.kurashige.b8@TH

Old members