members

Professor

Yusuke Wakabayashi     wakabayashi@TH

"TH" means "tohoku.ac.jp" 

Associate Professor

Makina Saito  makina.saito.d6 @TH 

Hidekazu Shimotani     shimotani@TH

Assistant Professor

Yuta Ishii     yuta.ishii.c2@TH

D4

Masashi Kobayashi

M2.5

Xu, Xuhui

M2

Atsuro Fujisawa

Ryoga Moroboshi

M1

Tomoki Deguchi

Kota Futami

B4

Nobuhirto Yatsuyanagi

Ryoga Takahara

Seiya Mayuzumi

Gen Adachi

Haru Ito

Secretary

Shinko Kurashige     shinko.kurashige.b8@TH

Old members