members

Professor

Yusuke Wakabayashi wakabayashi@TH

TH means tohoku.ac.jp

Associate Professor

Makina Saito makina.saito.d6 @TH

Hidekazu Shimotani shimotani@TH

Assistant Professor

Yuta Ishii yuta.ishii.c2@TH

D2

Masashi Kobayashi

M2

Fumiya Izumisawa

Manaka Suzuki

Yujiro Takeuchi

M1

Tetsuya Abe

Ryusuke Kusaka

Kohshi Takada

M0.5

Xu, Xuhui

B4

Tomoki Nemoto

Atsuro Fujisawa

Ryoga Moroboshi


Secretary

Shinko Kurashige shinko.kurashige.b8@TH

Old members